MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Valgmøde 2020

Invitation til valgmøde

I forbindelse med det forestående valg til skolebestyrelsen afholdes der valgmøde:

Tirsdag den 10. marts kl. 19 på Aakjærskolen

Der vil på valgmødet blive redegjort for skolebestyrelsens arbejde og de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalg. Kandidatopstillinger sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller efter valgmødet, dog senest den 20. marts.

Hvem kan stemme, og hvem kan vælges?

Skolebestyrelserne vælges af og blandt forældre, hvis børn er indskrevet i Aakjærskolen ved begyndelsen af skoleåret 2020-21, dvs. nuværende 0-8. klasse samt kommende 0. klasse.

Alle, der er valgbare, er stemmeberettiget.

Personer, der er ansat på Aakjærskolen og Aakjærskolens SFO, kan ikke vælges eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Valglister

Valglister, indeholdende navnene på de personer, der er valgberettigede, kan ses på skolens kontor. Andre end biologiske forældre kan anmode om optagelse. Er der tale om børn i familiepleje eller om parforhold, hvor den ene af parterne ikke er biologisk far eller mor til barnet, skal der særlig dokumentation til. Eventuelle anmodninger om opførelse på valglisten eller om ændring heri fremsættes over for skolens leder, senest den 13. marts, kl. 12:00.

Kandidater

Kandidaterne kan senest den 14. april aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg. De øverste 7 i opstillingsrækkefølgen betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge de er opstillet. Aftalen skal være indgået skriftligt mellem alle opstillede kandidater.

Valget

Såfremt der ikke aftales en opstillingsrækkefølge, afholdes der valg i perioden fra den 24. april til den 5. maj. Afstemningen foregår elektronisk. Sidste frist for at stemme er den 5. maj kl. 19.00.

Der stemmes på nøjagtig 4 forskellige kandidater. Kandidaterne placeres efter afstemningen i forhold til deres stemmetal, således at de øverste 7 er valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.

Når valget er opgjort, vil resultatet blive offentliggjort på skolens hjemmeside og i Aula, og den nye bestyrelse vil blive indkaldt til konstituerende møde før sommerferien.

Tiltrædelse

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2020.

Alle forespørgsler i forbindelse med skolebestyrelsesvalget kan rettes til Skoleleder Lars Kirk på tlf. 9915 3301 eller mail: lars@skivekommune.dk

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen