MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Ordensregler

Ordensregler, Aakjær 

 


Alle elever har ret til:

 

 • at kunne færdes trygt til og fra skole og på selve skolen.
 • at forvente arbejdsro og god orden

    
Derfor har du pligt til:

 • at udføre det arbejde, der forlanges af dig i undervisningen.
 • at vise god opførsel under arbejdet i timerne, i frikvartererne og på vejen til og fra skole.
 • at tale pænt til alle elever og skolens personale.
 • at rydde op efter dig.
 • at forsyne bøger med omslag, navn og klasse.
 • at anvende cykelhjelm på ekskursioner  med fælles afgang fra skolen og på lejrskoler.

    
Om transport:

 • Ansvaret for færdsel til og fra skolen påhviler dig og dine forældre.
 • Cykler og knallerter skal være i orden efter færdselsloven.
 • Du skal parkere din cykel på det sted din klasselærer oplyser dig om.
 • Hvis du bliver kørt i skole, skal du sættes af på P-plads ved Fakta eller vigepladsen i Frederiksgade. Når du går over Asylgade skal du gå over i fodgængerfeltet,


Om mødetid og frikvarterer:

 • Elever i indskolingen som ikke går i SFO møder tidligst 08.00 og øvrige elever tidligst 30 min. før undervisningens begyndelse.
 • Du må kun opholde dig i skolens bygninger efter skoletid efter forudgående aftale med din lærer.
 • Du skal overalt på gange og i lokaler færdes stilfærdigt og roligt.
 • Du må ikke forlade skolen i skoletiden uden aftale med din lærer eller gårdvagten.
 • Uheld og skader skal straks meddeles gårdvagten eller din klasselærer.
 • Ved beskadigelse af inventar eller lign. kan dine forældre eller jeres forsikring komme til at betale herfor.


Specielt vedr. hue, hat og kasket:

 • Det er ikke tilladt at bære hue, hat eller kasket når undervisningen er i gang i klasselokalet..


Specielt vedr. sne:

 • Du må kun kaste med sne i området mellem træerne


Specielt vedr. rygning:

 • Der må ikke ryges på skolens område

 
Specielt vedr. mobiltelefoni og computere:

 • Mobiltelefoner og computere må kun være fremme i timerne hvis de anvendes i undervisningsmæssig sammenhæng.  For elever i indskolingen 0. – 3. kl skal telefonen være slukket og ligge i tasken hele dagen. Må bruges efter forudgående aftale med lærer eller pædagog.
 • Hvis telefonen eller computeren bruges i frikvartererne skal der vises god telefon- og webetik. Det vil f.eks. sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje, og mobning via SMS og mails er strengt forbudt..
 • Overtrædelse af disse regler vil betyde at telefonen/computeren kan inddrages resten af skoledagen. Den medarbejder som har inddraget telefon/computer udleverer den selv til eleven ved skoledagens slutning. I gentagelsestilfælde skal telefonen/computeren afhentes af forældrene - ved groft misbrug f.eks. mobning via fotografering, SMS eller mails kan eleven sendes hjem fra skolen op til en uge. Dette vil kun ske efter forudgående samtale med forældrene.Om fritagelse og sygdom:    

 • For at få fri fra skolen, enkelttimer eller hele dage, skal forældrene i forvejen via skoleintra kontakte klasselæreren. Beslutning om frihed af mere end én dags varighed besluttes i samråd mellem klasselærer og skoleledelse.
 • Ved lovlig fravær (sygdom el. lign) skal klasselæreren via skoleintra informeres om årsagen.
 • Ved ulovligt fravær tager klasselæreren straks via skoleintra kontakt til elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet.


Klasselæreren gennemgår reglerne med sin klasse ved skoleårets start og efter behov. I forbindelse med skoleårets start evaluerer de enkelte klasser ordensreglerne, og resultatet sendes gennem elevrådet videre til skolebestyrelsen.

I forbindelse med det årlige forældremøde gennemgår klasselæreren ordensreglerne med forældrene.

Alle ansatte har pligt til at kende ordensreglerne samt at gribe ind, hvis de bliver overtrådt.