MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Lejrskoler

Lejrskoler

Inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, og inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper, kan dele af undervisningen på Aakjærskolen organiseres og tilrettelægges som lejrskole, der indebærer mindst én overnatning.

Lejrskoleopholdet henlægges til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

En lejrskole er en integreret del af den samlede løbende undervisning i en bestemt klasse eller på et bestemt hold, og der er mødepligt for eleverne.

Selv om eleverne har mødepligt, kan skolen ikke gennemtvinge en udvidelse af undervisningstiden til også at omfatte overnatning ude for den elev, der af særlige grunde ikke ønsker dette. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, skal skolen tilrettelægge anden undervisning.

Skolen afholder alle udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Det er udgifter forbundet med lærernes deltagelse, samt udgifter der er forbundet med elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende.

Den enkelte elev skal betale et beløb pr. dag til forplejning. Beløbet er fastsat ud fra et anslået sparet hjemmeforbrug. Beløbet fastsættes af skolebestyrelsen. Ud over denne betaling påhviler der ikke forældrene nogen pligt til økonomisk at bidrage yderligere til deres barns deltagelse i lejrskolen. En klasse/årgang kan af egen opsparing fra klassekasse eller lignende supplere økonomien til lejrskolen.

For nuværende afvikler Aakjærskolen hvert år følgende lejrskoler:

  • En max. 3 dages lejrskole for 4. årgang. Denne lejrskole gennemføres samlet for årgangen.
  • En max. 5 dages lejrskole for 6. årgang. Denne lejrskole gennemføres som udgangspunkt klassevis.
  • En max. 5 dages lejrskole for 9. årgang. Denne lejrskole gennemføres samlet for årgangen.

For alle lejrskoler gælder følgende mht. deltagende lærere/voksne:

Som udgangspunkt skal klasselæreren/kontaktlæreren deltage på lejrskolen.

  • Ved 1 klasse på lejrskole deltager der 2 lærere/voksne.
  • Ved 2 klasser på lejrskole deltager der 3 lærere/voksne.
  • Ved 3 klasser på lejrskole deltager der 4 lærere/voksne.

 

Kun væsentlige forhold kan bevirke, at der skal deltage flere lærere/voksne end ovenfor angivet. Delt klasselærerfunktion er ikke et sådant væsentligt forhold.

De voksne, som er med på lejrskolen, skal repræsentere hvert køn, og kun undtagelsesvis kan dette fraviges.

Lejrskoler ud over dette skal i god tid forelægges for ledelsen, som træffer beslutning i hvert enkelt tilfælde. Samtidig drøftes finansiering af sådanne lejrskoler, da skolen ikke automatisk giver tilskud til forplejning til andre lejrskoler end de ovenfor nævnte.