MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Forsikring

Forsikring - Elever


 Skive kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler.

 Skive kommune har tegnet ansvarsforsikring og derfor er skader, hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige, dækket .

 Husk

Som forældre skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring/familieansvarsforsikring.

Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forældre selv rejse krav overfor skadevolderens forældre.

Nogle gode råd

Såfremt du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, anbefales det at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer og giver barnet størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Såfremt du ikke allerede har tegnet en familieansvarsforsikring, anbefales det at tegne en sådan, så dit barn er dækket i forbindelse med evt. skade.

Hvis dit barn forvolder skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten. Overlad det til dit forsikringsselskab, der vil tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Erhvervspraktik m.v.

Hvis en elev bliver skadet, eller forvolder skade på andre under deltagelse i erhvervspraktik og lign. dækkes skaderne under statens erstatningsordning, dog ikke for praktikanter i 8. klasse, der er i praktik efter Folkeskolelovens § 9, stk. 4. Der henvises til skema over de praktikanter, der er omfattet af ordningen.

Tandskader

Ved tandskader på børn under 18 år skal du som forælder altid henvende dig til den tandlæge familien har valgt. Nødbehandling hos en anden tandlæge er naturligvis tilladt. Ved tandskader på unge mellem 18 og 21 år skal henvendelse ske til egen tandlæge.

Befordring i privat bil

Såfremt børn befordres i private biler, når de er i institutionens, skolens eller dagplejens varetægt, skal dette ske under betryggende forhold.

Passagerer – herunder børn – der kommer til skade, vil altid få erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for den bil, de er passagerer i.

Rejseforsikring

Skal dit barn på rejse med skolen, institutionen eller lign. så husk at tjekke med din egen forsikring om barnet er dækket. Det gule sygesikringsbevis dækker alene i begrænset omfang.

Sygesikringsbeviset dækker ikke ved hjemtransport i forbindelse med rejser uden for Norden.

Hvis børnene forvolder skade på hinanden

Hvis børnene forvolder skader på hinanden, imens de er i skolen, institutionen eller dagplejen, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.

Den slags sager afgøres imellem børnene (hjemmene) evt. gennem deres indbo-ansvarsforsikring. Barnet bliver i dette tilfælde personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Der er tilsyn med børnene i institutionen og dagplejen. Hvis en indgriben fra personalet ikke kunne have hindret en skade, kan institutionen eller dagplejen ikke drages til ansvar, men tilsynsansvaret er meget strengt.

Skader på dagplejens, skolens eller institutionens ting

Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på dagplejens eller institutionens bygninger eller inventar.

Har du spørgsmål

Spørgsmål i forbindelse med en evt. skade vedr. dit barn og om kommunen er erstatningsansvarlig kan rettes til institutionen, skolen eller dagplejen.

 

Forsikring - Frivilligt arbejde

Dette dokument er målrettet frivillige uden foreningstilknytning i Skive Kommunes institutioner og tilbud og er derfor ikke målrettet forsikringsforhold for frivillige, der er organiseret i en forening eller i en organisation. Med andre ord frivillige privatpersoner, der tilbyder hjælp på en kommunal institution.

I dokumentet gøres opmærksom på, hvad man som frivillig bør overveje vedrørende egne forsik-ringsforhold, når man går ind i frivilligt socialt arbejde. Der gives ikke et udtømmende svar på detalje-rede forsikringsspørgsmål, men et fingerpeg.

Hvis du som frivillig er i tvivl, når du har læst dokumentet, finder du en række nyttige adresser sidst i dokumentet.

Kommunens pligt og ansvar.

Som udgangspunkt er frivillige ikke omfattet af Skive Kommunes arbejdsskadeforsikring eller ansvars-forsikring. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er det i strid med kommunalfuldmagten (regler-ne for hvad en kommune lovligt må beskæftige sig med), hvis en kommune tegner forsikring for fri-villige. Kommunen har derfor ikke en forsikring, der dækker frivillige.

 Enkeltpersoners pligt og ansvar.

En frivillig privatperson uden foreningstilknytning (den frivillige er ikke organiseret i en forening eller i en organisation) bør undersøge egne forsikringsforhold før et frivilligt arbejde iværksættes.

Den frivillige bør undersøge, om egen ulykkesforsikring og ansvarsforsikring dækker ved uheld opstå-et ved udførelse af frivilligt arbejde. Ofte dækker forsikringen – men ikke altid.

Hvis en frivillig forvolder skade på andres ting eller på anden person, skal skaden i første omgang meldes til den frivilliges og skadelidtes egne forsikringsselskaber. I situationer, hvor skadelidte me-ner, at kommunen har gjort noget forkert eller konkret burde have gjort noget for at forhindre skaden i at opstå kan skadelidte rette sit krav mod kommunen. Herefter vil det blive vurderet, om kommu-nen er ansvarlig. Som udgangspunkt er den frivillige som tidligere nævnt ikke omfattet af kommu-nens ansvarsforsikring.

 

Særligt om arbejdsskadeforsikring, når den frivillige ikke er organiseret i en forening.

Hvis en frivillig tilbyder hjælp og assistance i forbindelse med en konkret opstået situation på en af Skive Kommunes arbejdspladser, er den frivillige ikke omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring, hvis den frivillige kommer til skade.

Den frivillige er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, men der kan være tilfælde, hvor Skive Kommune er forpligtet til at sikre den frivillige efter loven. Det er Arbejds-skadestyrelsen, der vurderer om en skade, som en frivillig har været udsat for, er omfattet af ar-bejdsskadeloven.

Arbejdsskadestyrelsen foretager en vurdering ud fra følgende kriterier:

•                          Er der instruktionsbeføjelse.

•                          Leder og fordeler arbejdsgiveren (Skive Kommune) arbejdet. 

•                          Skulle en kommunal medarbejder have udført arbejdet hvis ikke den frivillige havde udført det.

•                          Er der et ansættelseslignende forhold.

•                          Er der en fast vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser.

•                          Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi for kommunen.

Hvis der kan svares ”ja” til ovenstående kriterier, taler det for, at der er tale om arbejde i arbejdsskadeforsikringslovens forstand og den frivillige vil være sikret gennem kommunen. En eventuel skade skal i så fald anmeldes af arbejdsgiveren (Skive Kommune), men som nævnt er det altid Arbejdsska-destyrelsen, der vurderer og afgør den konkrete sag.

Det er ikke afgørende, om arbejdet er lønnet eller ulønnet.

Det anbefales, at frivillige altid sikre sig, at de er dækket af egen ulykkesforsikring.

Kørsel i bil.

Hvis en frivillig kører i sin egen bil, en borgers eller arbejdspladsens bil, er det bilens forsikring en eventuel skade skal anmeldes til. Det er lovpligtigt for ejeren af en bil at have en ansvarsforsikring for bilen. Det betyder også, at en eventuel selvrisiko eller et bonustab skal betales af bilens ejer, med-mindre der er en ansvarlig modpart/bilist. 

Ansvarsforsikringen dækker personskade på passagerne i bilen, men ikke personskade på føreren. Føreren er kun dækket, hvis denne selv har en ulykkesforsikring, eller hvis der er en ansvarlig mod-part, f.eks. en anden bilist.

 

Nyttige links vedrørende frivilligt arbejde.

Center for frivilligt socialt arbejde www.frivillighed.dk

Arbejdsskadestyrelsen www.ask.dk

Forsikringsoplysningen www.forsikringsoplysningen.dk