MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Ekskursioner

Ekskursioner

Inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer, og inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper, kan dele af undervisningen organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen.
Ekskursioner skal efter deres formål og indhold ligge inden for folkeskolelovens rammer. Da en ekskursion normalt vil være en del af den daglige undervisning, kan forberedelsen og opfølgningen foregå i undervisningstiden, og der er mødepligt for eleverne. For elever, der er mødt i skole, men som ikke deltager i ekskursionen, tilrettelægger skolen anden undervisning.
Skolen skal altid, i så god tid som muligt, orienteres om påtænkte ekskursioner.
Skolen har ikke noget budget for ekskursioner, da der ofte blot er tale om udgifter til kørsel med bus i rutefart, leje af kanoer og lignende. Er der ekstraordinært store udgifter forbundet med en ekskursion, og et ønske om at skolen bidrager med økonomi i den forbindelse, skal der i god tid afleveres ansøgning til ledelsen.
Kræver en ekskursion ekstraordinært megen hjælp (stort tidsforbrug) fra eksempelvis skolens tekniske servicepersonale, skal dette også drøftes og aftales i god tid.
For alle ekskursioner gælder, at der kan opkræves kostpenge efter skolebestyrelsens regler, eller stilles krav om medbragt mad. En klasse/årgang kan desuden af egen opsparing fra klassekassen anvende midler til ekskursionen.

For nuværende afvikler Aakjærskolen bl.a. flg. faste årlige ekskursioner:
• En kanotur for 4. årg. (kl. 08.10 til 13.55), som gennemføres klassevis. Der deltager 2 lærere.
• En kanotur for 5. årg. (kl. 08.10 til 13.55), som gennemføres klassevis. Der deltager 2 lærere.
• En kanotur for 6. årg. (kl. 08.10 til ca. 13.55), som gennemføres klassevis. Der deltager 2 lærere.

Alle klasser på skolen kan gennemføre ekskursioner.